மாதவம் புரிந்தே நின் மலரடி பணிந் ‪#‎தேன்

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

வணக்கம் சிவகுருவே

மாதவம் புரிந்தே நின் மலரடி பணிந் ‪#‎தேன்

தீயஎண்ணம் அனைத்தையும் துறந் #தேன்

பேரானந்தம் தனிலே மூழ்கித் திளைத் #தேன்

ஒவ்வொரு கணமும் நின் திருமுகம் நினைந் #தேன்

திருநாமக்காப்பு சொல்லி நின்னை தொழு #தேன்

சற்பம் கண்டேன் என்னை உணர்ந் #தேன்

உன்னடியே சுவர்க்கம் என்றே புரிந் #தேன்

படைத்தவன் உந்தன் அன்பை அறிந் #தேன்

தேன்தமிழ் கொண்டே பாசுரம் தொடுத் #தேன்

இயற்கையின் இறைவன் நீயென்று மொழிந் #தேன்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply