அனைத்தையும் துறந்தே உன்னடி கொண்டோம்

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

பூஜியத்தில் ராஜ்ஜியம் ஆளும் சிவசித்தா
நீ எமை பரிபாலனம் செய்யும் சமநிலை கண்டே
வியக்கிறேன்

அனைத்தையும் துறந்தே உன்னடி கொண்டோம்
வாசிதேகக்கண்ணா

நின் திருவருள் போதும் வேறென்ன வேண்டும்
சிவசித்த அகஅருளகா

சொல்லும்சொல்லில் உண்மையின் வலிமை கண்டோம்
சிவசித்த சொற்பிரகாசா

தீமைகள் கண்டால் நெற்றிக்கண்ணில் கனலை கக்கும்
அக்னிதற்பரன்

இருளாய் இருந்த எம் வாழ்வில் ஒளியாய் வந்தாய்
சிவசித்த பேரொளியானே

தெரியாதிருந்த எம்சற்பங்களை உயிரளித்தே காத்தாய்
ஆதிதேகசற்பகாலா

அறிவில்லாதவனயும் அறிவில் ஆதவனாய் ஆக்கிய
சிவகுருவே

நின் மலரடி போற்றி

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply