அழகினும் அழகு நின் திருமுகம் அழகு

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

வணக்கம் சிவகுருவே

அழகினும் அழகு நின் திருமுகம் அழகு
அமிழ்தினும் அமுது நின்மொழி அமுது
தேனினும் இனிய நின்தமிழ் தேனே

உன்னடி பற்றா மானிடன் வீணே
உன்னடிதானே சுவர்க்கத்தின் வாசல்
உன்னடி கொண்டே பரவசம் பெற்றோம்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்


 

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

பஞ்சபூதங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டவனே

பிணியென்று வந்தோர்க்கு பிணியருக்கும் மாமருந்தே

கல்நெஞ்சும் கசிந்துருகி கவிபாட வைத்தவனே

முடியாதென்றியம்பாத முடிவில்லா மாமுனியே

ஓரணுவில் ஈரணுவாய் கலந்தெம்மை காப்பவனே

மூவுலகம் அல்லாத தனியுலகம் தந்தவனே

உனைப் போற்றிப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply