தங்களால் கருணையுடன் உருவாக்கித்தரப்பட்ட தனியுலக சாம்ராஜ்யத்தில் புதிதாகப்பிரவேசிக்கிறேன்!

வணக்கம் சிவகுருவே.

தங்களால் கருணையுடன் உருவாக்கித்தரப்பட்ட தனியுலக சாம்ராஜ்யத்தில் புதிதாகப்பிரவேசிக்கிறேன்!
நன்றி சிவகுருவே

புதியதோர் உலகம்…அது
சிவசித்தன் உருவாக்கிய…..
தனியொரு உலகம்.
உண்மைக்கோர் உலகம்;
உண்மையானவர்களுக்காக;
உண்மையால் உருவாக்கப்பட்ட,
உயர்ந்ததொரு தனியுலகம்;
அங்கே…….உறுப்பினராக ஆக
அக உண்மை மட்டுமே போதும்;
ஆடம்பரத்திற்கு இடம் இல்லை,
படாடோபத்திற்கு இடம் இல்லை,
மருந்து, மாத்திரைகளுக்கு இடம் இல்லை,
மாற்றிப் பேசும் பேச்சுக்கு இடம் இல்லை.
பொய்,புகழ்ச்சிக்கு இடம் இல்லை.
வம்பு, வழக்கிற்கு இடம் இல்லை.
வசை பாடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.
ஏமாற்றுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை.
ஏமாறவும் மனிதர்கள் இல்லை.
இங்கிருப்பது ஒன்றே ஒன்று தான்;
……………………………………………………………..
உண்மை…….உண்மை………உண்மை
மறுபெயர்; சிவகுரு சிவசித்தக் கண்ணன் ஒருவரே!

நன்றி வாசிதேகக்கண்ணா!

 

 

Next Post

Leave a Reply