ஐந்தெழுத்து மந்திரமாம்….. “ஐங்கரனே”

சிவகுரு சிவசித்தன் திருவடி சரணம்!

ஐந்தெழுத்து மந்திரமாம்…
“சிவகுருவே”

ஐந்தெழுத்து மந்திரமாம்….
“சிவசித்தா”

ஐந்தெழுத்து மந்திரமாம்….
“வாசிநாதனே”

ஐந்தெழுத்து மந்திரமாம்…..
“ஐங்கரனே”

ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தால்;
ஐம்புலனணைத்தையும்;
ஐம்பூத சேர்க்கையுடன்;
ஐந்துவித செயல்களால்,
(படைத்தல்,காத்தல்,
அழித்தல், அருளல்,
மறைதல்)
அடக்கம் பெற வைப்பவனே!
ஆதி மூல நாயகனே…எங்கள்
சிவசித்த வில்வ நாயகனே….
உன் திருவடிகளே சரணம்!சரணம்!

நன்றி சிவகுருவே!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply