எங்கள் சிவசித்தனின் ஆதியான, அன்பான, அமுதமான இயல்புத்தமிழ்

வணக்கம் சிவகுருவே!

அமுதத்தமிழ்;
ஆதித்தமிழ்;
இன்பத்தமிழ்;
ஈகைத்தமிழ்;
உயிர்த்தமிழ்;
உவகைத்தமிழ்;
எண்தமிழ்;
ஏற்புடைத்தமிழ்;
ஐந்நிலத்தமிழ்;
பைந்தமிழ்;
ஒப்புயர்வற்ற தமிழ்;
ஓங்கி வளர்ந்த தமிழ்
ஓங்காரத்தமிழ்;
ஔடதமான தமிழ்;
அஃதே எங்கள் சிவசித்தனின்
ஆதியான, அன்பான, அமுதமான
இயல்புத்தமிழ்;
தமிழ் வாழ்க;
தென்மதுரை ஆதி சித்தன் வாழ்க, வாழ்க, வாழ்கவே!
நன்றி சிவகுரு!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply