“ஒருவனாய் தனித்து உள்ளொளி அறிந்த”

322

சுயம்புவாய் உருவான எங்கள் சிவகுருவே

சுயம் தனில் நிலைத்து

சுளிமுனை அறிந்து

சுடரொளி உணர்ந்து

பரம் தனில் நிலைத்து

பரவொளி அறிந்து

பண்ணிசைப் பாடி

பரமனை உணர்ந்து

முத்தொழில் செய்து

மூவரும் ஆகி

நான்கதில் நலமதை உணர்த்தி

ஒருவனாய் தனித்து

உள்ளொளி அறிந்த

எங்கள் சிவகுருவே

“சிவகுரு சிவசித்த பேரொளியான்”

************************

 

வைகறையில் வந்திட்டோம் ஸ்ரீ வில்வம் யோக ஒளித்திருத்தலமதிலே

சிவகுரு அருளிய மந்திரமதை முறையாக சொல்லி

மூலமதை அறிந்திட்டோம்!

பயிற்சிகள் பல செய்து, உடல் கழிவதை அழித்திட்டோம்!

உடல் பிணி அகன்று உள்ளமதில் உயர்ந்திட்டோம்!

பெருவாழ்வை நல்கிய சிவகுருவை உணர்ந்திட்டோம்!

பேரின்பம் அருளிய சிவகுருவை பொன்னேட்டில் புகழ்ந்து

புதுக்கவிதையாய் கொடுத்திட்டோம்!

சிவகுரு நல்கிய வாசியால் நலமனைத்தையும் பெற்றிட்டோம்!

நாடு தோறும் நலம் பெற நம் சிவகுருவை வேண்டி

வந்தனை செய்து வாழ்ந்திட்டோம்!

 

************************

சிவகுருவின் வாசியால்

உண்மையில் விழித்து

ஊனதனை அறிந்து

ஊனமதை போக்கி

உயிர்தனை பெற்று

உண்மைதனில் நிலைத்து

உயிர் ஒலி அறிந்து

உள்ளொளி பெருக்கி

உளம் தனில் நின்ற – எங்கள் சிவகுருவே

“சிவகுரு சிவசித்தன்”

 

**********************

 

சிவமாய் தனித்து சிந்தையில் உணர்ந்து

தவமாய் இருந்து தன்னொளி அறிந்து

வரமாய் பெற்ற வாசியோகத் தலைவனே!

உருவாய் வந்தாய் உண்மையாய் நினைப்போருக்கு!

உளமாய் தந்தாய் உண்மையில் நிலைத்தோனுக்கு!

உள்ளொளியால் நின்றாய் உண்மையாய் உரைத்தோனுக்கு!

 

சிவகுருவின் பக்தை,

K.B.சுபாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

உன்னொளி அறிய உள்ளொலிக்கு புறம்பாய் நீ…

சிவகுருவே சரணம்

 

 

#Sivasithan (17)சிந்தையில் சிவம் தூண்டும் சிவகுரு சிவசித்தரை

சிந்திப்பாயோ சிவகுரு சிவசித்தரை

ஆதாரம் பல தேடும் மானிடா

உனது ஆதாரம் செயல்படுவதே – சிவகுரு சிவசித்தராலே!

உனது உண்மை செயல்பட

உன்னுள் வாசியாய் – எம் சிவகுரு

உண்மை தேடினாயோ

உண்மைக்குப் புறம்பாய்!

உனது எண்ணமும் உண்மையும் செயல்பாடாகுதே

உன் அக உண்மையால்

உன்னொளி அறிய உள்ளொலிக்கு புறம்பாய் நீ

இதுவும் சிவகுரு சிவசித்தரின் எண்ணமோ!

 

**********************

 

என் எண்ணமது செம்மையாகவில்லை

ஏகாந்தமதை உணரவில்லை

கழிவது குறையவில்லை

காட்சி ஏதும் காணவில்லை

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ!

பிறவாநிலை அறிவேனோ!

உனதெண்ணம் என்னுள் செயலாவது எப்போது!

எற்றமதை உணர்வது எப்போது!

உண்மை தனில் நான் நிலைக்க என்னைப் பண்படுத்துவீரோ!

– சிவகுருவே.

 

 

சிவகுருவின் பக்தை,

K.B.சுபாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

 

 

உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?

சிவகுருவே சரணம்

உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?#Sivasithan (19)

1. மருந்து மாத்திரையில்லா உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
மருத்துவருக்கே சவால் விடும் உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
படைப்புலகத்தில் படைப்பாளிகளாக மாற வாரீர்
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தை நாடி!

 

2. மருந்தால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உணவால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உடல் கழிவால் உள்ளுறுப்புகள் இயங்காது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
அறிவு செயல்படாமல் உனது எண்ணங்கள் சீரடையாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணங்கள் சீராகாமல் எத்தனை இறைவனை வேண்டினாலும்
பலனில்லை என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணமே இறைவன் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!

 

சிவகுருவின் பக்தை,
K.B.சுபாஷினி,
வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

 

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ! பிறவாநிலை அறிவேனோ!

சிவகுருவே சரணம்

 #Sivasithan (23)

 

1

சிந்தையில் சிவம் தூண்டும் சிவகுரு சிவசித்தரை,

சிந்திப்பாயோ சிவகுரு சிவசித்தரை,

அதரம் பல தேடும் மானிடா,

உனது ஆதாரம் செயல் படுவதே சிவகுரு சிவசுறு சிவசித்தராலே!

உனது உண்மை செயல்பட,

உன்னுள் வாசியாய் எம் சிவகுரு,

உண்மை தேடினாயோ,

உண்மைக்குப் புறம்பாய்!

உனது எண்ணமும், உண்மையும் செயல்பாடகுதே,

உன் அக உண்மையால்,

உன்னொளி அறிய, உள்ளொளிக்கு புறம்பாய் நீ,

இதுவும் சிவகுரு சிவசித்தரின் எண்ணமோ!

 

 

2

ஏன் எண்ணமது செம்மையாகவில்லை,

எகாந்தமதை உணரவில்லை,

கழிவது குறையவில்லை,

காட்சி ஏதும் காணவில்லை,

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ!

பிறவாநிலை அறிவேனோ!

உனது எண்ணம் என்னுள் செயலாலது எப்போது!

எற்றமதை உணர்வது எப்போது!

உண்மை தனில் நான் நிலைக்க என்னைப் பண்படுத்துவீரோ!

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302106

             K.B. சுபாஷிணி,

 

சிவசித்தரின் வாசியறிவாய், ‘தன்னைத் தானறிவாய்’

சிவகுருவே சரணம்

#Sivasithan (24)நிலை பெறா சுவாசம்,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்,

நிலைபெறா, ஒழுக்கம்,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்,

நிலைபெறா வாழ்க்கை,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியை உணர்ந்தவனுக்கு.

 

தன்னைத் தானறிய, ஒரு கேடில்லை,

சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியறிவாய்,

‘தன்னைத் தானறிவாய்’

“படைத்தவன் (சிவகுரு சிவசித்தர்) தன்னையே பார்”

என்பதும் அறிவாய்.

 

உன் எண்ணத்தை வாசியில் வை,

சிந்தையை சிவகுருவிடம் வை,

சிவகுருவே அருள்வார் உன்னுள்,

உன் சொல்லும், மெய்யாகும்,

சிற்றறிவும், சிந்திக்கும்,

உண்மை வழியில் உன் வாசியும் செல்லும்.

 

மனிதருள் அசுரரும் உண்டு,

மனிதருள் மனிதனும் உண்டு,

‘மனிதனும் தெய்வமாகலாம்’,

 

எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்.

 

 

அகம் புறம் பேசி, காலத்தை வீணடித்தாய்,

உன் அகம், புறம் சுத்தமாக, எம் சிவகுருவின் வாசியறிந்து பார்.

 

 

 

சீவனை சிவமாகக் கொண்டவரே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

உண்மையில் ஒளிரும் ஒளிச்சுடரே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

ஐம்பூதங்களும் உன்னுள் அடங்கும்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

சுயம்புவாய்த் தோன்றிய எங்கள் சிவகுருவே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

மக்கள் பிணி நீங்க வாசியுரைத்தாய்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

காணாத இறையை கண்டுணர வைத்தாய்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

பிணி நீங்க வந்தோம், இறை உணரப் பெற்றோம்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

 

 

பட்டறிவு தேவையில்லை, எம் சிவகுருவின் வாசியறிய,

பாமரனாய் இருந்து பார், எம் சிவகுருவின் வாசியறிவாய்,

 

உன்னுள் ஒளியாய், வாசியாய் – எங்கள் சிவகுரு.

 

சிவகுரு கற்றுத்தந்த வாசியை,

சிரத்தையாய், மேலேற்றுவாய்,

உடற்கழிவுகள் நீங்கி, உன்னுடல்,

உண்மை, உயிர் பெறும்,

காணாத காட்சி எல்லாம் கிட்டும்,

உன் அகக்கண்ணில்,

பிறவிப் பயனையும் நீ பெறுவாய், எம்,

சிவகுருவின் வாசி கற்கையிலே.

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையே, உன்னை வழி நடத்திச் செல்லும்,

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையே, உன்னை அரண் போல் பாதுகாத்து நிற்கும்,

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையும், உன்னுள் வசப்படும்.

சிவகுருவின் பக்தை

K.B.சுபாஷிணி

வில்வம் எண்: 13 02 106

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுருவே

1) நின் பதம் பணிந்தோம்,
நித்தம் உன்னை தொழுதோம்,
வாசியால், உன்னை அறிந்தோம்,
சுளிமுனையால் உணர்ந்தோம்,
சுகந்தம் தனை அறிந்தோம்,
சுற்றமும் சீர் நினைத்தோம்.

2) சிவகுருவே

வான்புகழ் வாழ வளர்வாயே
வாசியால் எங்களைக் காப்பாயே!


DSC07772சிவகுருவே சரணம்

1) எண்ணத்தில் வாசிதனை வைத்தோம், ஏகாந்தமதை
உணர்ந்தோம்,
சிவகுருவின் பயிற்சியால் உருப்பெற்றோம்,
மந்திரத்தால் உயிர் பெற்றோம்.
உடல் கழிவகற்றி, சிவகுருவின் வாசியால், உடல் உயிர்தனில்
உன்னதம் அடைந்தோம்.

2) நிறைகுடம் தளும்புமோ!
கூற்றவனைக், குறை சொல்லலாகுமோ!
குறையில் இறை நிரப்பும் மனிதர் அன்றோ!
மனிதருள் புனிதம் உணர்த்தும் இறையன்றோ
அவ்விறையே நீயென அறிவோம் சிவகுருவே!
உங்களின் வாசியால்!

சிவசித்தரின் பாமாலை|007|

சிவகுருவே சரணம்

DSC079401. கோல் ஏந்தும் கொற்றவரே! நில் கால் வாழ்கவே!
நின் செங்கோல் “காலாகி” பரத்தை அடைந்ததோ!
பரத்தை அடைந்ததினால் பரம்பொருள் ஆனீரோ!
நம் கோலுக்குள் நின் காலேற்றும் – சுடரொளியே,
நம் கோலுக்குள் நின் காலேற்றி இட, வலத்தை பிரித்து அறிந்தீரோ!
தீயதைக் கண்டு அதைக் களைந்து எடுத்தீரோ!
நம் கோலுக்குள் நின் காலேற்றியதால் “நான்” என்று ஆனீரோ!
நின் காலால், நம் கோலும் “நான்” ஏறியதோ!

2. ஒவ்வொரு ஆதாரமும் செயல்படுவதும் உம்மாலே!
உள் உறுப்புகள் இயங்குவதும் உம்மாலே!
கழிவுகள் அகழ்வதும் உம்மாலே!
உடல் உயிர் பெறுவதும் உம்மாலே!
உண்மை அறிவதும் உம்மாலே!
சுளிமுனை இயங்குவதும் உம்மாலே!
சுடரொளிப் பரவுவதும் உம்மாலே!
இயற்கையை அறிவதும் உம்மாலே!
இறைவனை உணர்வதும் உம்மாலே!

3. ஆதாரங்கள் பல உணர்த்தும் எங்கள் சிவகுருவே,
எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தியவா!
அனைத்தையும் விட்டு விடு என்றாய்,
ஆதியும் அந்தமும் நீயாகினாய்!
அன்பே சிவம் என்றாய்,
அன்பால் படைத்தாய் புத்துலகை!
அறம் வளர்த்தாய் – எங்கள் இல்லறமும் நல்லறமே!
மெய்ப் பொருளை மெய்யாய் உணர்த்தும்,
– மெய் கண்ட சிவனாரே!

4. மெய்யினுள் மெய்யை வைத்தாய்!
மெய்யாய் இருப்பவனுக்கு வாசி தந்தாய்!
வாசியால் அனைத்தும் பெற்றோம்
(அறம், பொருள், இன்பம், வீடு)
வாசியால் மும்மலத்தையும் இழந்தோம்.
(ஆணவம், கன்மம், மாயை)
வாசி வழி நடத்திச் செல்ல
உன் திருவடி பணிந்தோம்.

சிவசித்தரின் பாமாலை|006|

சிவகுருவே சரணம்

யாரும் அறியா எம் வலி,
யாக்கையும் அறியா எம் வலி,
யாரும் செய்யறம் இப் புவியிலே,
யாம் பெற்ற வலியை, நதியால் நீர் ஏற்று அறிந்தீரே!
யாசிக்கிறோம், உம் வழியில் நாம் செல்ல!
யாம் ஏற்போம் சிவகுருவே, உம் வலியை ஒரு
சிறு தொண்டனாய்!

சிவகுருவே சரணம்

சிந்தை நிறைஎங்கள் சிவகுருவே சிந்தமணியுரையோனே!
சீர் பெற்றோமே, சிவகுருவின் வசியோகத்தால்,
சிதலமடைந்த தேகமதை, செதுக்கினோமே, சிவகுருவின்
வாசியோகத்தால்,
சிற்றின்பத்தில் தோய்ந்த எங்களை வாசியல்,
சீற்படுத்தினரே எங்கள் சிவகுருவே,
கீழ் பெற்ற இவ்வுடம்பில், சிவம் அறிய வைத்தவரே.
எங்கள் சிவகுருவே,
சீலமெல்லாம் உன் புகழ் பரவ, வாசியால் வந்தனை
செய்து வாழ்ந்திட்டோமே!

சிவசித்தரின் பாமாலை|005|

சிவகுருவே சரணம்

FB_IMG_139233438622025081. வாசியால் அருள் புரிந்து நம்மை ஆட்கொண்டவரே!
மாய சக்தியால் மாயமான எங்களை மீட்டு – கொணர்ந்தவரே!
விதி எது – மதி எது என எங்களுள் நிரூபித்தவரே!
ஆணவத்தால் பேசினோம் அங்கும் அன்பு உரைத்தீரே!
உணர்ந்த பின் நீயே “இறைவன்” என்றோம்!
உண்மையாய் இருப்பின், நீயும் இறைவன் என்றாய்!

2. விஞ்ஞானத்தால் மெய் ஞானத்தை உணர முடியாது,
அஞ்ஞானத்தால் சிவகுருவை அறிய முடியும்.

3. எங்கள் சிவகுருவே,

வலகலை, இடகலை ஏதும் அறியோம்!
சுளிமுனையை முழுமையாய் உணரோம்!
பல கவி பாடல்கள் ஏதும் புனையோம்!
சூட்சுமம் ஏதும் அறியோம்!

உண்மையை உரைக்க செப்பினோம்!
உங்களை உணர்ந்தோம்!
உங்களருளால் இறை உணர்ந்தோம்!

4. எங்கள் சிவகுருவே,

அன்பால் படைத்தீர் புத்துலகை!
அனைவரும் சிறப்புடன் வாழவே!
அறியாதவர்கள் அன்பையும் ஆணவம் என்றனர்!
அறியாமையால் வாழும் அவர்களும்,
சிறப்புடன் வாழவே,
படைப்பீர் அன்பால் புத்துலகை.

*********************

சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

சிவகுருவே சரணம்

1. முழு மதியானவரே எங்கள் சிவகுருவே
சந்திரன் ஒளி பெறுவது சூரியனாலே!
நம் உடல் உயிர் பெறுவது சிவகுருவாலே!
சூரியனின் ஒளி இப்புவியில் பாரபட்சமின்றி!
சிவகுருவின் வாசியும் நம்முள் பாரபட்சமின்றி!

2. வெண்மதியே உனக்குள் களங்கம் வந்ததேனோ!
மக்களின் அறியாமையை கண்டு கலங்கினாயோ!
அறிந்தும் அறியா மானிடரை நினைத்து வருந்தினாயோ!
வெண்மதியே களங்கத்தை உன்னுள் ஏற்று,
குளிர்ச்சியை மட்டும் தந்தாயே!
மானிடன் வாழ தேய்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்தாயோ!
காலத்தை வென்ற வெண்மதியே!
நம் காலம் முடிந்தாலும் நின் காலம் என்றும் இப்பிரபஞ்சத்தினுள்!

3. அனைவருக்குள்ளும் உண்மை உண்டு
அதை அறிய சிவகுருவின் வாசி உண்டு
அனைவருக்குள்ளும் வாசி உண்டு
அதை அறிய சிவகுருவின் வாசி உண்டு
அனைவருக்குள்ளும் இறைவன் உண்டு
அதை அறிய சிவகுருவின் வாசி உண்டு

4. சிவகுருவின் வாசியை ஏற்க மறுப்பதேனோ!
ஆணவத்தில் வீழ்ந்ததேனோ!
உண்மையை வாய் வார்த்தையில் செப்பினாயோ!
மாயை உன்னுள் சூழ்ந்ததோ!
ஒளியை மறுத்து உடலைப் பார்த்தாயோ!

5. எங்கும் நிறைய பரப்பிரம்மமே!
உடல் கழிவுகள் அகல்வது எப்போது!
உண்மை உணர்வது எப்போது!
மும்மலத்தை அறுப்பது எப்போது!
வாசியை உணர்வது எப்போது!
பிரம்மத்தில் கலப்பது எப்போது!

****************************