“நான்” என்பதின் செயல்

#Sivasithan (25)நான் என்பதின் செயல்

 

 

“நான்” நானாக என்னுள்

“நானாகி” வந்தீர் சிவகுருவே

“நான்” நானாக்க எம்மை

நாணேற்றிணீர் சிவகுருவே

நாதன் உம்நற் செயலாலே

“நானி” யற்றினே னொருநாழி கையின் காலில்

நாயகமே நற்றுணையே நமசிவயமே

“நான்” நாணாகி விட்டேன் நற்செயல் புரிய

“நானி” லத்திலுன் புகழ்பாட இனி

நாணமும் ஓடிடும் நற்குருவாலே

நம்பினேன் நம்பியாரின் புதல்வனே

 

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 என்.அசோக்குமார்  

வாசியோக வில்வம் எண் : 1010001

அலை பேசி : +919443931073

 

சிவசித்தன்: சிவபர ஒளி

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

  சிவபர ஒளி

 

 #Sivasithan (26)செம்மை கொண்டு எழுதுகிறேன்

செம்மையான யாக்கையின் செயலினை

வெம்மை தழுவிய உம தாளில்

வெம்மையின் செயலதை செம்மையாய்!

கருமை கழிவது கறைந்தவுடன்

சிவபர ஒளியின் சிறப்பதனை

சிவசித்தன் சீடனாம் சேவகனின்

சிற்றிடை “இட”மதி வரவமாய்

சிறு உரு கொண்டே சுருண்டிட்டே

செயல்படா நிலையில் இருந்ததை

சிவசித்தன் சீண்டிய வாசியினால்

சீறியே கிளம்பிய வெம்மையினை

சிரசினை நோக்கியே சீராக

எழுப்பினா ரெமது சிவகுருவே

எரிச்சலு முதுகினி லினைந்திட்டே

காந்தலசம் கண்டத்தில் கலந்திட்டே

வேலையில் வேதனை ஆனந்தமாய்

வெளிப்பட்ட தேனது அமுதமாய்

சுளிமுனையின் செயலது சுகமாகவே

முக்கண் வழியிலே கண்டனஎன்

சிவபர ஒளியினி யகத்தை

சிவசித்த னருலினாலே சிறப்பித்தேன்

கேளுமின் கேளுமின் மானுடரே

குண்டலினி இனிஇனி எந்நாளும்

கூறுமின் கூறுமின் சிவபர ஒளியாமென்றே.

 

 சிவகுருவின் பக்தன்

 என்.அசோக்குமார்  

வாசியோக வில்வம் எண் : 1010001

அலை பேசி : +919443931073

 

 

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

இயற்கையே தண்டிக்கும்

 

பொன்னுடல் தந்தனர் பெற்றவர் உமக்கு

புன்னுடல் ஆக்கினீர் உம்செயலால் உமக்கே

நன்னுடல் பேணிட நாடியே வந்தனீர்

நாடியைத் தொட்டதும் நல்வினை வந்தது

சிவசித்தர் வாசியுன் நாசியில் புகுந்ததே

சீவனின் உள்ளொளி உண்மையா யுரைந்ததே

கெடுமதி எங்ஙனம் எவ்வழி நுழைந்ததோ

கெட்டபின் வந்திடின் மீட்டிட இயலுமோ

கொஞ்சிடும் தாயிவன் கொட்டிடும்

கொழுப்பினை இழந்திடின் கேடது மறையுமே

உன்னடி பற்றியே பல்லுயிர் இருப்பதை

உணரப்பா உண்மையின் அருளிங்கு சேரும்

ஒருதரம் உனக்கந்த ஒளியினி அருளுமே

மருளுடன் கூடினால் ஒருத்தலும் மறையுமே.

 

என்றும் சிவகுருவின் பக்தன் ,

என். அசோக்குமார்

வி.எண்: 10 10 001