மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே…

சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்

 

584

ஒருவனாகியுனை நினைந்து

இருவழி வாசித்து

மும்மலம் நீக்கி

நற்கதி பெற்று

ஐந்கழிவுவகளற்றி

அறுமுறை வாழ்த்தி

ஏழுசரம் சுவைத்து

எண்குணம் பெற்று

ஒன்புலை கழிவுநீக்கி

மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே.

 

தாள் சரணம் தாள் சரணம்

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

 

வாசியை இருவழியில் வாசித்து …

ஓம் சிவகுரு தாள் சரணம்

 

Copy of Vilvam  (16)மாயை வழி செல்லும் உயிரை

மாற்றி வாழ்வை மலர வைத்து

நாடி வந்தவரை நாடி பார்த்து

நல்வழி படுத்திய உயர்வாளாரே

வாசியை இருவழியில் வாசித்து

நல்வாழ்வை தந்து கண்டிப்புடன்

உணவைக் குறைத்து உயிரை உண்ணதம்

காணவைத்த எம் சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்.

 

மந்திரம் உணர்த்துவது

முதலாக நின்ற சிவனை

சிவசித்தன் வழியில் அறிய

உள்ளொளியில் காணக்கிடைக்காத

பேரொளியை சரத்தால் உள்தேடு

தேடிக் கண்டவர் கண் முன்னே இருக்கையில்

நானும் தேடுகின்றேன் சிவசித்தன் அருளினாலே!

 

ஆர் அறிவார் வாசியின் நீளத்தை

ஆர் அறிவார் எங்கள் சிவசித்தனை

உயிர் அறியா விழுப் பொருளை மலத்தால்

வேர் அறிய முற்பாதே விரைந்தலிவாய்.

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

காலனை காற்றால் மிரட்டும்…

சிவகுருவே சரணம்

sivssiththan 2  (39)

காலனை காற்றால் மிரட்டும்

சிந்தாமணியில் சிம்மத்தில்

உதித்த சிவசித்தனே சரணம்!

வேதனைகளை உன் வேதனையாக

ஏற்று உதவிடும் உத்தமனே சரணம்!

உலகம் உய்ய உதித்த உத்தமனே சரணம்!

கடைக்கண்ணால் கடைந்தெடுப்பாய் மெய்யை

உன் பார்வை பட்டாலே விளைந்திடுமே கோடி நன்மை

என்காலறிந்து என்வாசிமாற்றி என் செயல்

மாற்றி இன்பம் விளைத்திரும் குருவே சரணம்!

 

 

   வாசி வாசி என்ற உண்மை யறிய வைத்த சிவகுருவே சரணம்!

அக கழிவை காலால் அறிந்து நீக்கும் சிவகுருவே சரணம்!

வாசி உணர உண்மை உணர்ந்தேன் புதுமை உணர்ந்தேன்.

 

சிவகுருவருளின்றி செயல்பாடில்லை அறிந்தேன்

வாசியால் வாய்மை அறிந்தேன்.

 

சிவகுருவால் அறிவாய் மெய்நிலையே!

சிவகுருவால் அறிவாய் இறைநிலையே!

சிவகுருவால் பெறுவாய் நலமே!

சிவகுருவால் உணவு குறைத்து நோய் நீங்கும்

சிவகுருவை அறி குறை தீரும்

சிவகுருவை அறி உண்மை உண்டாகும்

உன்னுள் வாசியை இழு சிவனை உணர்

உன்னுள் வாசியை இழு மெய்யை உணர்

என் அகம் தூய்மையடைவது உன்னால்

சிவகுருவை அறி சிவம்சித்தியாகும்

சிவகுருவை அறி ஆனந்தமே!

 

**************

 

பார்த்தேன்! கேட்டேன்! தெளிந்தேன்! செயல்பட்டேன்! அறிந்

தொழுகினேன்! பெற்றேன்! மகிழ்ச்சியை!

 

***************

 

அலைந்தேன் அலைந்தேன் என் நோய்விரட்ட

தேடினேன் தேடினேன் பல மருத்துவத்தை

உழன்றேன் உழன்றேன் பலநாள் நோயால்

கண்டேன் கண்டேன் சிந்தாமணியை

பெற்றேன் பெற்றேன் நலத்தை

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

“அனைத்தையும் விட்டுவிடு”

அனைத்தையும் விட்டுவிடு

 

d (155)அனைத்தையும் விட்டுவிடு – சிவசித்தன்

வாசி உணர அனைத்தையும் விட்டுவிடு

வாசியில் நீ கற்ற எதுவும் உண்மையாகாது…

வாசியில் அரிதாரம் பூச முடியாது…

வாசியில் அறியாமைக்கு இடம் கிடையாது…

வாசியில் உண்மைக்கு பலனுண்டு…

வாசியில் பழையன கழிதலே முதல்நிலை…

வாசியில் எதனோடும் எதையும் ஒப்பிடாதே…

வாசியில் சிவசித்தனின்றி செயல்பாடில்லை…

வாசியில் சூட்சுமம் கிளறினால் சூடுபடுவாய்…

வாசியில் விதிமுறையால் முறைப்படுத்தப் படுவாய்…

வாசியில் ஒழுக்கமே உண்மை உணர்த்துமே…

வாசியில் நீயே உண்மையில்லை என்றுணர்வாய்!

வாசியில் நீயாய் நின்நிலை யறிவாய்!

வாசியில் நின் தேகம் நித்தம் மலர்வாய்!

வாசியில் உன் உடல் மெலிதல் உணர்வாய்!

வாசியில் உன் உண்மை சுவாசம் காண்பாய்!

வாசியில் உன் அகம் அகமாவது உண்மை!

வாசியில் உன் உடல் உடலல்ல என்றுணர்வாய்!

வாசியின் உன் உயிர் உன்னுள் தெரிவாய்!

வாசியிடம் உண்மை இல்லையெனில் உன்னையும் வெளியேற்றும்!

 

 

   “அனைத்தையும் விட்டுவிடு

        சிவசித்தனிடம் – அவன்

   அனைத்தையும் காட்டுவானே

        சிவமாய் உன்னுள்”

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079